Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo tài chính

Audited Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2019

04/03/2020

Audited Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2019

Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

24/02/2020

Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

19/02/2020

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019

20/01/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

20/01/2020

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019.

21/10/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019.

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

21/10/2019

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019.

09/08/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019.

Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019.

07/08/2019

Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2019

22/07/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2019

22/07/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019

22/04/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

19/04/2019

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

26/02/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

09/02/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

VINACONEX P&C