Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

09:31, 26/02/2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Công ty.

Nội dung Báo cáo đề nghị quý vị tải file tại đây.

Trân trọng.

 

VINACONEX P&C