Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính quý II/2018

23/07/2018

Báo cáo Tài chính quý II/2018

Báo cáo Tài chính hợp nhất Qúy I/2018

20/04/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo Tài chính hợp nhất quý I/2018 của Công ty.

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Báo cáo Tài chính Qúy I/2018

11/04/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo Tài chính quý I/2018 của Công ty.

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Báo cáo tài chính năm 2017

12/02/2018

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

12/02/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

Báo cáo Tài chính Qúy IV năm 2017

29/01/2018

Báo cáo Tài chính Qúy IV năm 2017

Báo cáo Tài chính hợp nhất Qúy IV năm 2017

29/01/2018

Báo cáo Tài chính hợp nhất Qúy IV năm 2017

Gia hạn nộp Báo cáo Tài chính Qúy IV năm 2017 hợp nhất

19/01/2018

Gia hạn nộp Báo cáo Tài chính Qúy IV năm 2017 hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy III/2017

18/10/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy III/2017

Báo cáo tài chính Quý III/2017

18/10/2017

Báo cáo tài chính Qúy III/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2017

11/08/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy II/2017

21/07/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy II/2017

Báo cáo tài chính Qúy II/2017

21/07/2017

Báo cáo tài chính Qúy II/2017

Báo cáo tài chính Qúy I/2017

19/04/2017

Công ty cổ phần VINACONEX P&C kính gửi đến Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính của Công ty Quý I/2017.

Báo cáo tài chính năm 2016

02/03/2017

Báo cáo tài chính năm 2016

VINACONEX P&C