Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2015

09:30, 31/07/2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Ngày 29 tháng 07 năm 2015, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C, ông Vương Hoàng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã ký Báo cáo tình hình quản trị Công ty (06 tháng đầu năm 2015) gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán.

Xem nội dung báo cáo, đề nghị tải file dưới đây:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (06 tháng đầu năm 2015).

Trân trọng!

CÔNG TY CP VINACONEX P&C

VINACONEX P&C