Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Đại hội cổ đông

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

02/01/2020

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Thông báo chốt danh sách quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

02/01/2020

Thông báo chốt danh sách quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 -2024

17/03/2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 -2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

17/03/2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

14/03/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

14/03/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024 (PHẦN 3)

05/03/2019

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024 (PHẦN 3)

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024 (PHẦN 2)

05/03/2019

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024 (PHẦN 2)

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024 (PHẦN 1)

05/03/2019

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024 (PHẦN 1)

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

31/01/2019

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Vinaconex P&C về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

14/11/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Vinaconex P&C về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Nội dung Nghị quyết và điều lệ Công ty đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây

Nghị Quyết Hội đồng quản trị Công ty CP VINACONEX P&C ( Phiên họp thứ 22, nhiệm kỳ 2014 - 2019 )

02/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Nghị Quyết Hội đồng quản trị Công ty CP VINACONEX P&C ( Phiên họp thứ 22, nhiệm kỳ 2014 - 2019 )

Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu

06/07/2018

Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu

Biên bản họp ĐHĐCĐ 22-3-2018

23/03/2018

Biên bản họp ĐHĐCĐ 22-3-2018

Nghị quyết Biên bản họp ĐHĐCĐ 22-3-2018

23/03/2018

Nghị quyết Biên bản họp ĐHĐCĐ 22-3-2018

VINACONEX P&C