Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Đại hội cổ đông

Chốt danh sách quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020

05/06/2020

Chốt danh sách quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

15/05/2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

15/05/2020

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

Chương trình và Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

29/04/2020

Chương trình và Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

29/04/2020

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

29/04/2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

29/04/2020

Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông báo chính thức về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

28/04/2020

Thông báo chính thức về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex P&C về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

25/03/2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex P&C về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo chốt danh sách quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

25/03/2020

Thông báo chốt danh sách quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

14/02/2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

14/02/2020

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020./ Documents for an extraordinary meeting of shareholders in 2020.

10/02/2020

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020./ Documents for an extraordinary meeting of shareholders in 2020.

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

06/02/2020

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

05/02/2020

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

VINACONEX P&C