Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Đại hội cổ đông

Nghị Quyết Hội đồng quản trị Công ty CP VINACONEX P&C ( Phiên họp thứ 22, nhiệm kỳ 2014 - 2019 )

02/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Nghị Quyết Hội đồng quản trị Công ty CP VINACONEX P&C ( Phiên họp thứ 22, nhiệm kỳ 2014 - 2019 )

Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu

06/07/2018

Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu

Biên bản họp ĐHĐCĐ 22-3-2018

23/03/2018

Biên bản họp ĐHĐCĐ 22-3-2018

Nghị quyết Biên bản họp ĐHĐCĐ 22-3-2018

23/03/2018

Nghị quyết Biên bản họp ĐHĐCĐ 22-3-2018

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị năm 2018

07/02/2018

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị năm 2018

Biên bản họp Hội đồng quản trị năm 2018

07/02/2018

Biên bản họp Hội đồng quản trị năm 2018

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

27/12/2017

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

27/12/2017

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex P&C

09/11/2017

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex P&C

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

31/03/2017

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

25/03/2016

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Biên bản ĐHĐCĐ hết nhiệm kỳ năm 2014

27/03/2014

Biên bản họp ĐHĐCĐ hết nhiệm kỳ năm 2014

Nghị quyết ĐHĐCĐ hết nhiệm kỳ 2009-2014

27/03/2014

Nghị quyết ĐHĐCĐ hết nhiệm kỳ 2009-2014

Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 10, nhiệm kỳ 2009-2014

19/08/2013

Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 10, nhiệm kỳ 2009-2014

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011

19/08/2013

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011

VINACONEX P&C