Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

04:00, 25/03/2016

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi tới quý vị cổ đông Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C. Chi tiết như sau:

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ 2016;

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

VINACONEX P&C