Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

11:42, 17/03/2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty.

Nội dung Nghị quyết, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

 

VINACONEX P&C