Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024 (PHẦN 1)

15:05, 05/03/2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng kính mời quý vị cổ đông về tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty.

Thời gian: Từ 09h00 ngày 16 tháng 03 năm 2019;

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Khu nhà quản lý điều hành các công trình thủy điện, thôn Trung Chính, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến quý vị cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội như sau:

 

VINACONEX P&C