Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

12:26, 31/01/2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C 
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

 

Danh sách file đính kèm

VINACONEX P&C