Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông tin chung - QHCĐ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

28/01/2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Quyết định của Tổng giám đốc Công ty CP VINACONEX P&C Về việc Phân công nhiệm vụ giữa Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Công ty

02/01/2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Quyết định của Tổng giám đốc Công ty CP VINACONEX P&C Về việc Phân công nhiệm vụ giữa Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Công ty

Nội dung Quyết định, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Thông báo thay đổi chức danh Giám đốc Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt và Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần VINACONEX P&C tại Thanh Hóa

02/01/2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo thay đổi chức danh Giám đốc Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt và Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần VINACONEX P&C tại Thanh Hóa

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP VINACONEX P&C ( được sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 )

19/12/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý cổ đông Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP VINACONEX P&C ( được sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 )

Nội dung Điều lệ đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Thông báo thủ tục nhận tạm ứng cổ tức năm 2018.( Đối với các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu VCP tại công ty chứng khoán )

06/12/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo thủ tục nhận tạm ứng cổ tức năm 2018.
( Đối với các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu VCP tại công ty chứng khoán )

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

27/11/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin.

27/11/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin.

20/11/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin.

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

20/11/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu VCP đợt 2

14/11/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu VCP đợt 2

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Thông báo về việc chốt danh sách quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018

13/11/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo về việc chốt danh sách quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018.
Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP Thông báo giao dịch cổ phiếu VCP

06/11/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP Thông báo giao dịch cổ phiếu VCP

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

23/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nội dung giấy chứng nhận quý cổ đông tải file dưới đây:

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của CTCP đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex ( MCK: VCP )

22/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của CTCP đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex ( MCK: VCP )

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

17/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

VINACONEX P&C