Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

15:51, 21/03/2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nội dung Biên bản đề nghị quý vị tải file dưới đây.

Trân trọng.

 

 

VINACONEX P&C