Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ MẪU CHỮ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

15:59, 21/03/2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông chức danh và mẫu chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung văn bản đề nghị quý vị tải file dưới đây.

Trân trọng.

VINACONEX P&C