Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

10:55, 17/07/2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin.

Nội dung Thông báo đề nghị quý vị tải file dưới đây.

Trân trọng.

 

VINACONEX P&C