Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

08:45, 06/03/2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng kính mời quý vị cổ đông về tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Thời gian: Từ 8h30 ngày 22 tháng 03 năm 2018;

Địa điểm: Hội trường lớn Tầng 21 - Trụ sở Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX), địa chỉ: Tòa nhà VINACONEX số 34 Láng  Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến quý vị cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội như sau:

1. Giấy mời họp;

2. Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐH;

3. Chương trình ĐH;

4. Quy chế làm việc ĐH;

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;

6. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty;

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty;

8. Tờ trình v/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017;

9. Tờ trình v/v: Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2018;

10. Tờ trình v/v: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2018;

 

 

VINACONEX P&C