Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông báo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019.

08:23, 29/11/2019

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex P&C.

Công ty cổ phần Vinaconex P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông bộ văn bản về kết quả xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019. Bao gồm: Biên bản kết quả kiểm phiếu, và Nghị quyết thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019.

Nội dung cụ thể các văn bản đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

VINACONEX P&C