Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông tin chung

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

07/07/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Nghị quyết của HĐQT: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

30/06/2020

Nghị quyết của HĐQT: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Biên bản họp của Ban Kiểm soát: Miễn nhiệm thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

29/06/2020

Biên bản họp của Ban Kiểm soát: Miễn nhiệm thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Nghị quyết của HĐQT: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

25/06/2020

Nghị quyết của HĐQT: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

24/06/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Nghị quyết của HĐQT: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

22/06/2020

Nghị quyết của HĐQT: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

Thông báo: Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Tổng giám đốc Công ty

22/06/2020

Thông báo: Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Tổng giám đốc Công ty

Quyết định của HĐQT: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

22/06/2020

Quyết định của HĐQT: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Quyết định của HĐQT: Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty

22/06/2020

Quyết định của HĐQT: Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

18/06/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Phụ lục số 07 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

17/06/2020

Phụ lục số 07 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

10/06/2020

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex P&C được sửa đổi, bổ sung lần thứ 7.

15/05/2020

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex P&C được sửa đổi, bổ sung lần thứ 7.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tới cổ đông nội bộ

17/04/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tới cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tới cổ đông nội bộ

13/04/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tới cổ đông nội bộ

VINACONEX P&C