Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông tin chung

Thông báo về việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

08/04/2020

Thông báo về việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Vinaconex P&C.

26/03/2020

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Vinaconex P&C.

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex - Phiên thứ 8, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

26/03/2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex - Phiên thứ 8, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Giới thiệu chức danh và mẫu chũ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

21/02/2020

Giới thiệu chức danh và mẫu chũ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% cổ phần trở lên

21/02/2020

Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% cổ phần trở lên

Thông báo về việc thay đổi nhận sự Hội đồng quản trị Công ty

20/02/2020

Thông báo về việc thay đổi nhận sự Hội đồng quản trị Công ty

Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% cổ phần trở lên

20/02/2020

Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% cổ phần trở lên

Thông báo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% cổ phần trở lên

20/02/2020

Thông báo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% cổ phần trở lên

Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% cổ phần trở lên

20/02/2020

Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% cổ phần trở lên

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

19/02/2020

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo về thay đổi chủ sở hữu của cổ đông lớn

19/02/2020

Báo cáo về thay đổi chủ sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng

19/02/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng.

12/02/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng.

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

12/02/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng

12/02/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng

VINACONEX P&C