Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông tin chung

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên quỹ đóng

11/02/2020

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên quỹ đóng

Báo cáo về thay đổi chủ sở hữu của cổ đông lớn

11/02/2020

Báo cáo về thay đổi chủ sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

18/12/2019

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

18/12/2019

Báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

06/12/2019

Thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

Báo cáo thay đổi chủ sở hữu của cổ đông lớn

04/12/2019

Báo cáo thay đổi chủ sở hữu của cổ đông lớn

Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% cổ phần trở lên

29/11/2019

Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% cổ phần trở lên

Thông báo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019.

29/11/2019

Thông báo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ

25/11/2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

25/11/2019

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% CỔ PHẦN TRỞ LÊN

14/11/2019

BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% CỔ PHẦN TRỞ LÊN

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% CỔ PHẦN TRỞ LÊN

14/11/2019

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% CỔ PHẦN TRỞ LÊN

Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

13/11/2019

Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn

13/11/2019

Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: " Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019"

11/11/2019

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: " Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019"

VINACONEX P&C