Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông tin chung - QHCĐ

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Vinaconex P&C

26/03/2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Vinaconex P&C

Nội dung Điều lệ, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

13/03/2014

Tài liệu họp ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

21/10/2013

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công bố thông tin 24h

03/10/2013

Công bố thông tin 24h

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

26/09/2013

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo chi trả cổ tức năm 2012 và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2013

13/09/2013

Thông báo chi trả cổ tức năm 2012 và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2013

Quyết định trả cổ tức năm 2011

19/08/2013

Quyết định trả cổ tức năm 2011

Báo cáo về việc niêm yết cổ phiếu VCP

19/08/2013

Báo cáo về việc niêm yết cổ phiếu VCP

Giấy mời HĐQT và Ban Kiểm soát dự đại hội

19/08/2013

Giấy mời HĐQT và Ban Kiểm soát dự đại hội

Thông tin giao dịch cổ phiếu VCP2

08/08/2013

Thông tin giao dịch cổ phiếu VCPVINACONEX P&C