Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông tin chung

Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP Thông báo giao dịch cổ phiếu VCP

06/11/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP Thông báo giao dịch cổ phiếu VCP

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

23/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nội dung giấy chứng nhận quý cổ đông tải file dưới đây:

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của CTCP đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex ( MCK: VCP )

22/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của CTCP đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex ( MCK: VCP )

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

17/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Uỷ ban chứng khoán nhà nước

12/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước
Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

05/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước

02/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan

01/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu VCP của Agrimeco

20/09/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu VCP của Agrimeco

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Báo cáo về ngày Agrimeco không còn là cổ đông lớn của VCP

20/09/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo về ngày Agrimeco không còn là cổ đông lớn của VCP

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Thông báo giao dịch cổ phiếu VCP của cổ đông lớn

11/09/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu VCP của cổ đông lớn.

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Quyết định của Tổng Giám đốc Công ty CP VINACONEX P&C về việc phân công nhiệm vụ giữa Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Công ty

10/09/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Quyết định của Tổng Giám đốc Công ty CP VINACONEX P&C về việc phân công nhiệm vụ giữa Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Công ty

Nội dung Quyết định đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng Cổ phiếu Công ty Cổ phần VINACONEX P&C ( Theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 32/GCN - UBCK do Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 02/07/2018 )

07/09/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng Cổ phiếu Công ty Cổ phần VINACONEX P&C ( Theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 32/GCN - UBCK do Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 02/07/2018 )

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Quyết định HĐQT Công ty CP Vinaconex P&C về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

05/09/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Quyết định HĐQT Công ty CP Vinaconex P&C về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Nội dung Quyết định, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan

23/08/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

VINACONEX P&C