Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông tin chung

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua Cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

22/08/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua Cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

17/08/2018

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

23/07/2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Hướng dẫn quy trình mua cổ phần VCP phát hành thêm dành cho cổ đông hiện hữu chưa lưu ký

23/07/2018

Hướng dẫn quy trình mua cổ phần VCP phát hành thêm dành cho cổ đông hiện hữu chưa lưu ký

Bán đấu giá quyền mua của Tổng công ty sông Đà tại VCP

23/07/2018

Bán đấu giá quyền mua của Tổng công ty sông Đà tại VCP

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex Công bố Thông tin bản Cáo bạch trào bán Cổ phiếu phát hành thêm

05/07/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông tin bản Cáo bạch trào bán cổ phiếu phát hành thêm của Công ty.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

12/03/2018

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

12/03/2018

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

06/03/2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VINACONEX P&C