Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông tin chung

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

05/12/2016

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

28/11/2016

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

18/11/2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo và Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn và cổ đông nội bộ

15/06/2016

Thông báo và Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn và cổ đông nội bộ

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Vinaconex P&C

26/03/2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Vinaconex P&C

Nội dung Điều lệ, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

13/03/2014

Tài liệu họp ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

21/10/2013

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công bố thông tin 24h

03/10/2013

Công bố thông tin 24h

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

26/09/2013

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo chi trả cổ tức năm 2012 và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2013

13/09/2013

Thông báo chi trả cổ tức năm 2012 và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2013

Quyết định trả cổ tức năm 2011

19/08/2013

Quyết định trả cổ tức năm 2011

Báo cáo về việc niêm yết cổ phiếu VCP

19/08/2013

Báo cáo về việc niêm yết cổ phiếu VCP

Giấy mời HĐQT và Ban Kiểm soát dự đại hội

19/08/2013

Giấy mời HĐQT và Ban Kiểm soát dự đại hội

Thông tin giao dịch cổ phiếu VCP2

08/08/2013

Thông tin giao dịch cổ phiếu VCPVINACONEX P&C