Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông tin chung

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

06/03/2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo chốt danh sách quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

02/03/2018

Thông báo chốt danh sách quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

27/02/2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

27/02/2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

09/02/2018

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

09/02/2018

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chon cho cán bộ công nhân viên

07/02/2018

Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chon cho cán bộ công nhân viên

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

30/01/2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

30/01/2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

26/01/2018

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

08/12/2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Thông báo thủ tục nhận cổ tức năm 2016

01/12/2017

Thông báo thủ tục nhận cổ tức năm 2016


( Đối với các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu VCP tại Công ty chứng khoán )

Quyết định thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền

07/11/2017

Quyết định thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

24/03/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

26/12/2016

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

VINACONEX P&C