Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Công ty cổ phần Vinaconex P&C tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

14:42, 14/02/2020

   Sáng ngày 14 tháng 2 năm 2020 tại hội trường tầng 21 Tòa nhà Vinaconex – Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX  - VINACONEX P&C đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Nội dung chủ yếu của Đại hội là thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn chứng khoán; thông qua việc miễn thủ tục chào mua công khai cho cổ đông hiện hữu khi mua thêm cổ phần của Công ty vượt tỷ lệ chào mua công khai theo quy định của pháp luật và thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

 

   Tham dự Đại hội gồm có: Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT, Ông Vũ Ngọc Tú – Phó Chủ tịch HĐQT, Ông Vương Hoàng Minh – Tổng Giám đốc, Ông Trịnh Nguyên Khánh – Trưởng Ban Kiểm soát. Ngoài ra còn có  các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị thành viên cùng tổng số 71 cổ đông đại diện cho 53.312.056 cổ phần, chiếm 93,53% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Trịnh Nguyên Khánh – Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

   Đại hội đã nghe Ông Trịnh Nguyên Khánh – Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán và xin phê duyệt miễn thủ tục chào mua công khai cho cổ đông hiện hữu khi mua thêm cổ phần của Công ty vượt tỷ lệ chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Sau đó Ông Dương Văn Mậu thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Các nội dung đều đã được các cổ đông biểu quyết, bỏ phiếu thông qua tại Đại hội.

Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các nội dung cần thông qua trước Đại Hội

   Trước khi kết thúc, Đại hội đã thông qua biên bản và nghị quyết đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C đã thành công tốt đẹp với tỉ lệ biểu quyết nhất trí cao về tất cả các nội dung theo chương trình đã đề ra. Điều đó thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết cũng như sự quan tâm, ủng hộ của các cổ đông đối với công tác điều hành quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cũng như Ban Tổng  Giám đốc Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Một số hình ảnh Đại hội:

VINACONEX P&C