Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Công ty cổ phần VINACONEX P&C tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

09:25, 21/07/2015

Sáng ngày 21/07/2015, tại Hội trường lớn tầng 21 toà nhà VINACONEX - Số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX (VINACONEX P&C) đã tổ chức thành công đại hội cổ đông bất thường năm 2015.

Tham dự Đại hội có 155 đại biểu là cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông, sở hữu 28.1938.253 cổ phần, bằng 74.18% vốn điều lệ của Công ty.

(Toàn cảnh Đại hội)

Thay mặt cho Ban Điều hành Công ty, ông Phạm Bảo Long - Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư 06 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD, đầu tư 06 tháng cuối năm 2015. Theo nội dung báo cáo, tổng doanh thu trong 06 tháng đầu năm 2015 của Công ty là: 210.670.805.340 đồng, tỉ lệ hoàn thành kế hoạch năm đạt 64.85%; Lợi nhuận sau thuế là 87.027.518.159 đồng,tỉ lệ hoàn thành kế hoạch năm đạt 78.66%.

Đại hội đã được nghe ông Vương Hoàng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Theo đó, tổng vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 380 tỷ đồng lên 456 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, Ông Vương Hoàng Minh cũng đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc: Phê chuẩn việc bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty đối với ông Phạm Bảo Long vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Thành Phương đã nghỉ chế độ từ ngày 01/07/2015.

(Từ trái qua phải: bà Nguyễn Thị Kim Loan - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, Ông Vương Hoàng Minh - Chủ tịch HĐQT; Ông Phạm Bảo Long - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty)

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C đã được tổ chức thành công tốt đẹp với tỉ lệ biểu quyết nhất trí cao về tất cả các nội dung theo chương trình nghị sự. Điều đó thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết, sự quan tâm, ủng hộ cũng như tin tưởng, tín nhiệm cao của các cổ đông đối với công tác điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cũng như Ban Giám đốc Công ty. Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quý vị cổ đông click vào các link phía dưới để xem và tải tài liệu gồm: Biên bản cuộc họp, Nghị quyết đại hội.

1. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

2. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Trân trọng!


CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

VINACONEX P&C