Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Công ty cổ phần VINACONEX P&C tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

10:43, 05/04/2017

Vào hồi 13h00, ngày 30/03/2017, tại Hội trường lớn tầng 21 toà nhà VINACONEX - Số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX (VINACONEX P&C) đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Tham dự Đại hội có 166 đại biểu là cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông, sở hữu 34.413.411 cổ phần, bằng 75,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đông đảo các Cổ đông đã về tham dự Đại hội

 

Thay mặt cho Ban Điều hành Công ty, ông Phạm Bảo Long - Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 cùng phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2017. Theo báo cáo, tổng doanh thu của Công ty năm 2016 là: 255.780.466.019 đồng, đạt 81,04% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế là 72.369.143.584 đồng, đạt 73,14% kế hoạch đề ra, chia cổ tức: 15%, tương đương với 1.500 đồng/CP, đạt 83,33% kế hoạch đề ra.

( Ông: Phạm Bảo Long - Ủy viên HĐQT -  Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội )

Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông cũng đã nghe trình bày và biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, Tờ trình về phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty và khen thưởng vượt kế hoạch năm 2017, Tờ trình về việc lựa chon đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty.

( Ông: Vương Hoàng Minh  - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội )


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C đã được tổ chức thành công tốt đẹp với tỉ lệ biểu quyết nhất trí cao về tất cả các nội dung theo chương trình nghị sự. Điều đó thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết cũng như sự quan tâm, ủng hộ của các cổ đông đối với công tác điều hành quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cũng như Ban Giám đốc Công ty. Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Hình ảnh các cổ đông sôi nổi tại Đại hội

 

( Ông : Lã Minh Văn – Uỷ viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019, vừa được miễn nhiệm )

( Ông : Phạm Huy Hùng – Uỷ viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019, vừa được bầu bổ sung )

 

( HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty chụp ảnh lưu niệm tại Đại Hội )

VINACONEX P&C