Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Công ty cổ phần VINACONEX P&C tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

15:13, 27/03/2018

Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2018 tại hội trường lớn tầng 21-Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, phường Láng hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX  - VINACONEX P&C đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

          Tham dự Đại hội có 175 đại biểu là cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông, sở hữu 39.336.021cổ phần, bằng 86,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

          Thay mặt cho Ban Điều hành Công ty, ông Phạm Bảo Long - Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD đầu tư năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2018, với tỷ lệ nhất trí đạt 38.991.593 cổ phần bằng 99,12% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Phạm Bảo Long - Tổng Giám đốc Công ty CP Vinaconex P&C trình bầy báo cáo về  kết quả SXKD 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 trước đại hội cổ đông thường niên 2018

 

           Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự điều hành kiên quyết của Ban Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX đã hoàn thành và vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như: Về doanh thu bán điện, lợi nhuận sau thuế, tỉ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông v.v.

          Đại hội cũng đã được nghe đồng chí Vương Hoàng Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh năm 2017 và một số định hướng, kế hoạch công tác quản trị điều hành của HĐQT năm 2018 đồng thời thông qua Tờ trình về phương án và sử dụng phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Ông Vương Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex P&C phát biểu trước Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2018

          Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông cũng đã nghe trình bày và thông qua các báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm soát các mặt hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2017 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018. Xem xét nội dung báo cáo tài chính năm 2017 đã được đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C. Đồng thời thông qua Tờ trình về phương án lựa chon đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện năm 2018 cho Công ty là  Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C... do Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan  - Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Vinaconex P&C trình bầy báo cáo của Ban kiểm soát trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

          Tất cả các báo cáo, đề án kế hoạch và các tờ trình đều được thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí đạt 38.991.593 cổ phần, bằng 99,12% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

          Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C đã được tổ chức thành công tốt đẹp với tỉ lệ biểu quyết nhất trí cao về tất cả các nội dung theo chương trình đề ra, thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết cũng như sự quan tâm, ủng hộ của các cổ đông đối với công tác điều hành quản lý Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cũng như Ban Tổng Giám đốc Công ty. Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng  Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

 

Một số hình ảnh sôi nổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

 

VINACONEX P&C