Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Công ty cổ thủy điện Xuân Minh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

13:09, 06/03/2020

           Ngày 5 tháng 3 năm 2020,  tại Hội trường Nhà quản lý và Điều hành các công trình thủy điện, địa chỉ thôn Trung Chính, xã Xuân Cẩm, thị trấn Thường Xuân - Thanh Hóa, Công ty cổ phần thủy điện Xuân minh – trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX  (VINACONEX  P&C) đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có 25 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 12.061.684 cổ phần, tương đương với 80,41% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh.

          Thay mặt cho Ban Giám đốc Công ty, ông Phạm Quang Minh - Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội : Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư năm 2019; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020; Báo cáo của Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động SXKD và đầu tư nhiệm kỳ 2014-2019; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đc: Phạm Quang Minh - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo trước Đại hội 

    Tiếp theo, Ông  Phạm Bảo Long - Uỷ viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động đầu tư và SXKD năm 2019, nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2020-2025;  Một số tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2019,  về việc đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, về việc đăng ký công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu của Công ty…

 Đc: Phạm Bảo Long - Uỷ viên Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội Tờ trình của Hội đồng quản trị

   Sau đó, đồng chí Vương Hoàng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch, lần lượt nêu từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết của cổ đông, đồng thời trả lời một số ý kiến của cổ đông trong phần thảo luận.

Đc: Vương Hoàng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời một số ý kiến của các cổ đông

          Tại Đại hội các Báo cáo, Tờ trình đều được thảo luận và đã được các cổ đông tham dự biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí cao 100% tương đương 12.061.684 cổ phần. Với sự tin tưởng và tín nhiệm của các cổ đông, Đại hội đã tiển hành bầu ra Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Bảo Long 

2. Ông Đỗ Vương Cường

3. Ông Vương Hoàng Minh 

4. Bà Nghiêm Quỳnh Chi 

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Ban kiểm soát

1. Ông Nguyễn Văn Bình

2. Bà Phan Thu Hương

3. Ông Trần Xuân Ninh

Thành viên HĐQT Công ty CP Thủy điện Xuân Minh nhiệm kỳ 2020-2025

Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Xuân Minh nhiệm kỳ 2020-2025

          Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và nhiệm kỳ năm 2020-2025 của Công ty cổ phần thủy điện Xuân Minh đã thành công tốt đẹp với tỉ lệ biểu quyết nhất trí cao về tất cả các nội dung theo chương trình nghị sự đã đề ra. Điều đó thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết cũng như sự quan tâm, ủng hộ của các cổ đông đối với công tác điều hành quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cũng như Ban Giám đốc Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Một số hình ảnh khác của Đại hội:

 

 

 

 

 

VINACONEX P&C