Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Công ty cổ phần Vinaconex P&C tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

14:49, 08/01/2018

Sáng ngày 26/12/2017, tại Hội trường tầng 21, toà nhà VINACONEX - Số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX (VINACONEX P&C) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường năm 2017.

Tham dự Đại hội có 192 đại biểu là cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông, sở hữu 36.300.927 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 79,61% vốn điều lệ của Công ty.

Thay mặt cho Ban Điều hành Công ty, ông Phạm Bảo Long - Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện sản xuất kinh doanh của cả năm 2017. Theo nội dung báo cáo, dự kiến tổng doanh thu của năm 2017 của Công ty là: 438.1 tỷ đồng, đạt 118,5% kế hoạch năm 2017 ; Lợi nhuận sau thuế là 121,9 tỷ đồng, đạt 132,6% kế hoạch năm 2017.

Ông Phạm Bảo Long  - Uỷ viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện sản xuất kinh doanh của cả năm 2017.

Đại hội đã được nghe ông Vương Hoàng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình về kế hoạch và phương án tăng vốn điều lệ; và Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định sau khi tăng vốn. Việc tăng vốn của Công ty thông qua hình thức chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và bán theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên ( ESOP ) trong Công ty để nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho người lao đông gắn bó lâu dài với Công ty. Theo đó, tổng vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 455,9 tỷ đồng lên 569,9 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ là rất cần thiết để tiếp tục tài trợ cho nhu cầu đầu tư các Dự án của Công ty trong tương lại, bổ sung vốn lưu động để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và mang lại lợi ích cao cho các cổ đông.

 

 

Ông Vương Hoàng Mình - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty trình bày trước Đại hội về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty

Đại hội cũng được nghe Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Trưởng ban kiểm soát Công ty. Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện sản xuất kinh doanh của cả năm 2017 và nội dung Tờ trình về kế hoạch và phương án tăng vốn điều lệ; Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định sau khi tăng vốn.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C đã được tổ chức thành công tốt đẹp với tỉ lệ biểu quyết nhất trí cao về tất cả các nội dung theo chương trình nghị sự. Điều đó thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết, sự quan tâm, ủng hộ cũng như tin tưởng, tín nhiệm cao của các cổ đông đối với công tác điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cũng như  Ban Tổng Giám đốc Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty làm việc với các cơ quan hữu quan hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện Nghị Quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo đúng các quy định của Nhà nước.

Một số hình ảnh sôi nổi tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

 

 

 

 

 

 

VINACONEX P&C