Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

07:38, 08/08/2013

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP VINACONEX P&C đã được tổ chức thành công tốt đẹp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011.

Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2011 tại hội trường lớn tầng 21 - Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX (VINACONEX P&C) đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

 

Toàn cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có 232 đại biểu là cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông, sở hữu 34.718.000 cổ phần, bằng 91,36% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty.

Thay mặt cho Ban Điều hành Công ty, ông Vương Hoàng Minh - Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2011. Trong năm qua, dưới sự điều hành và chỉ đạo sát sao của HĐQT, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX đã hoàn thành và vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 như: về tiến độ đầu tư xây dựng và công tác quyết toán đối với dự án Thủy điện Cửa Đạt, về doanh thu bán điện, lợi nhuận sau thuế, về tỉ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông v.v.

Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông cũng đã nghe trình bày và biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 cho Công ty; Về phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010; Về phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Quỹ tiền lương của Công ty và về phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C đã được tổ chức thành công tốt đẹp với tỉ lệ biểu quyết nhất trí cao về tất cả các nội dung theo chương trình họp, thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết cũng như sự quan tâm, ủng hộ của các cổ đông đối với công tác điều hành quản lý Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cũng như Ban Giám đốc Công ty. Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

http://vinaconexpc.com.vn/BrowseCategory.aspx?ID=175

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

http://vinaconexpc.com.vn/BrowseCategory.aspx?ID=174

VINACONEX P&C